top of page

Salgsbetingelser for kjøp på ettermarkedet til Hymax AS.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsning og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

2. Partene

Selger

Firmanavn: Hymax AS
Adresse: Strandsagvegen 14, 2380 Brumunddal
Telefon: 62330660
E-post: hymax@hymax.no
Organisasjonsnummer: 956998433

Kjøper

Kjøper er selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som blir sendt inn ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

3. Anvendelsesområde

Salgs- og leveringsbetingelser gjelder både ved alminnelig kjøp av varer, deler og redskap direkte hos Hymax AS og ved kjøp av varer på Hymax AS’ nettbutikk.

4. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er eks mva, frakt og andre gebyrer. Under bestillingen vil total pris inklusive frakt, merverdiavgift og gebyrer vises. Det tas forbehold om feil priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger og/eller fra Selgers partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Tilbud, kampanjer kan ikke benyttes eller kombineres med andre rabatter.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har gitt sin bestilling til selgeren. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på normalt 15 dager.

7. Levering

Alle leveringstider anses som veiledende. Når leveringstid anslås i antall dager, er dette i antall hverdager. Befrakters tid kan komme i tillegg.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 60 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen eller på avtalt postkontor/leveringssted, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risiko og ansvar for varen

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

9. Angrerett og retur av varer

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

Pakk inn og send både vare og emballasje i samme stand som du mottok dem: uskadet, rene, ikke prøvemontert, og med merkelapper og/eller emballasjen på.

10. Forsinkelse og manglende levering

Selger forsøker alltid å levere varer hurtigst mulig.

 

Erstatning

Kjøperen kan ikke kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen.

11. Mangel ved varen – Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 6 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Det må varsles innen 10 dager etter feil/mangler oppdages.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig via e-post, eller via kontaktskjemaet på nettsiden. 

Forutsatt godkjent reklamasjon/garanti dekker Hymax kun deler og bytte-komponenter som kunden monterer selv. Frakt, utsendelse av servicemekaniker, følgeskader eller andre utgifter vil ikke bli dekket.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Alle returer/reklamasjoner må godkjennes av Selger. Kjøper plikter å sende varen forsvarlig tilbake til selger ved reklamasjon. Normalt beregnes 20% i returomkostninger med et minimum på kr 250 eks mva pr retur. Retur skjer på kjøpers regning og risiko. Skaffevarer, spesialbestilte produkter og elektriske komponenter tas ikke i retur.

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. 

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 275 eks mva + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

13. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. Det er normalt 12 måneders garanti på reservedeler og redskap.

14. Tvister

Eventuell tvist som måtte oppstå, avgjøres ved Hamar forliksråd eller nærmeste domstol knyttet til Selgers hovedkontor.

15. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev og informasjon om oppdateringer av våre produkter og tjenester. Dette kan meldes av/på under dine sider på brukerprofil eller direkte i nyhetsbrevet.

16. Force majeure

Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Revidert 07.11.2022, v.1.0

bottom of page