top of page

Slik etterlever Hymax AS åpenhetsloven

Formålet med loven er å øke kunnskap og bevisstgjøring av virksomheter, i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden globalt. 

Slik etterlever vi i Hymax loven og de forpliktelsene som følger av denne.

 

Vi vil ha søkelys på, bevisstgjøre og stille krav til våre samarbeidende virksomheters ansvar for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i sin leverandørkjede.

For å oppfylle formålet gis allmennheten tilgang til å få informasjon om hva virksomheten gjør for å sikre anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i virksomheten og i hele leverandørkjeden.
Det vil også gis informasjon om hvordan virksomheten håndterer eventuelle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

I Hymax AS arbeider vi for at vår virksomhet skal følge Åpenhetsloven og bidra til å imøtekomme FNs mål for menneskerettigheter

 

Ref.:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/

Slik arbeider vi for å imøtekomme åpenhetsloven internt

Hymax har vedtatt at åpenhetsloven skal etterleves og at våre forretningsforbindelser også må møte lovens krav. Selskapets styre vil årlig ha revisjon av denne policy og underliggende dokumentasjon.
Vi gjennomgår og oppdaterer våre interne retningslinjer årlig, for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.
Dette omfatter retningslinjer internt slik som selskapets «Code of conduct», forhold som gjelder HMS, etikk, etc., men også avtaler og krav til våre leverandører og forretningsforbindelser.

 

Slik arbeider vi for å imøtekomme åpenhetsloven eksternt

I Hymax vil vi hvert år gjennomgå hele vår leverandørportofolio og gjøre en aktsomhetsvurdering på bakgrunn av leverandørenes størrelse, produksjonsland, type materialer og andre relevante forhold.
For å kunne oppfylle lovens krav til aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse, så vil vi løpende vurdere om det er behov for å stille avtalemessige krav i avtaler med våre leverandører.

Med bakgrunn i denne kartleggingen og videre vurderinger, vil vi gjennomføre de risikoanalyser som loven henviser til og publisere disse vurderingene i en årlig rapport. Rapporten vil publiseres på våre hjemmesider i juni hvert år.

 

bottom of page