top of page

Salgsbetingelser maskin

1. Leveringsbetingelser - 

Levering skjer fritt på kai eller jernbanestasjon, hvis ikke annet avtales, men slik at selgeren for kjøpers regning sørger for forsendelsen til den oppgitte vareadresse. Etter dette er det således kjøperen som bærer risikoen under forsendelsen. For kjøpers regning ordner dog selgeren med transportforsikring for alle varer som sendes med båt. Oppgitt leveringstid er veiledende hvis ikke fast leveringstidspunkt i spesielle tilfeller er skriftlig garantert. Selgeren har ikke ansvar for forsinket eller uteblitt levering som skyldes force majeure. Overskridelse av veiledende leveringstid fritar ikke kjøperen for hans forpliktelser og gir ham ikke rett til å heve kjøpet eller kreve erstatning med mindre forsinkelsen er vesentlig og selgeren eller hans folk kan lastes for forsinkelsen. Dersom salgsgjenstanden blir vesentlig forsinket p.g.a. omstendigheter selgeren ikke rår over, kan han løse kjøperen fra avtalen dersom sistnevnte anmoder om dette. Nekter kjøper å motta eller han returnerer varer uten skriftlig samtykke fra selger, er kjøpesummen forfalt til betaling i sin helhet. 

2. Transportskader - Når varene sendes på kjøperens risiko (jfr. pkt. 1), opphører selgerens ansvar for forsendelsen så snart selgeren har fått kvittering fra befrakteren for at varene er riktig levert. Kommer varene frem i skadet tilstand, må derfor kjøperen straks ta saken opp med vedkommende befrakter og få skriftlig bekreftelse på de foreliggende skader. Kjøperen bør også snarest underrette selgeren, som plikter å være behjelpelig med å forfølge saken og fremme eventuelle krav overfor befrakteren. 

3. Reklamasjoner - Kjøperen plikter å undersøke salgsgjenstanden straks denne er mottatt. Reklamasjoner i anledning kvantitets- eller kvalitetsmangler som oppdages eller burde ha blitt oppdaget ved vanlig samvittighetsfull undersøkelse, må sendes til selgeren (ikke salgsrepresentanten) straks og senest 10 dager etter mottakelsen. 

4. Forlenget reklamasjonsfrist - Kjøperen kan med det unntak som er nevnt nedenfor for nye industri- og anleggsmaskiner påberope seg material- og tilvirkningsfeil innen 1000 brukstimer. Reklamasjonsfristen utløper 6 mnd. fra leveringsdato, uansett timestand. For nye maskiner gjelder særlige reklamasjonsfrist. Frist fremgår av det dokument som vedlegges denne kontrakt. For øvrige nye varer, samt for brukte maskiner, utstyr og tilbehør gis ingen reklamasjonstid utover det som er nevnt i pkt. 3, med mindre det i den konkrete avtale er fattet andre bestemmelser. Den forlengede reklamasjonsfrist gjelder bare feil som oppstår under forsvarlig og riktig anvendelse av utstyret. Den omfatter således eksempelvis ikke mangler som skyldes hendelig uhell, vanlig slitasje, mangelfullt vedlikehold, uriktig montering av kjøper e.l. Når kjøperen vil påberope seg en feil, må han skriftlig varsle selgeren straks og senest innen 10 dager etter at feilen er oppdaget. 

5. Selgers rett til å avhjelpe mangler - Selgeren har rett til å avhjelpe mangler som kjøperen reklamerer over i h.h.t. pkt. 3 og 4. Retten til å avhjelpe mangelen innebærer følgende: a) Anskaffelse av ny del eller reparasjon av den defekte del på betryggende måte. b) Dekke alle rimelige utgifter med reparasjon og/eller utskiftninger av deler, herunder også fraktutgifter. Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelsen av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å besiktige salgsgjenstanden, innhente produsentens uttalelse om mangelen samt bestemme hvorledes og av hvem avhjelpsarbeidet skal utføres. 

6. Ansvarsbegrensning - Selgeren blir kun erstatningspliktig såfremt mangelen ikke blir avhjulpet, jfr. Pkt. 5. Direkte eller indirekte produksjonstap, tapt arbeids-fortjeneste, konsekvens- eller avbruddstap som følge av mangelen eller forsinket levering erstattes ikke. Det samme gjelder utlegg og utgifter til leie/lån eller kjøp av gjenstander for øvrig som skal erstatte salgsgjenstanden. 

7. Endringer I toll- og avgiftssatser etc. - Prisene - Uforutsette endringer i toll eller avgiftssatser samt valutakurser medfører tilsvarende regulering av prisen, dog skal økning av tollsatser o.l. utover 5 % av kjøpesummen gi kjøperen adgang til å heve kontrakten hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Hvor selgerens alminnelige pris på den avtalte vare ligger lavere på leveringsdagen enn avtalt i kjøpekontrakten, skal leveringsdagens pris gjelde. 

8. Kjøperens ansvar for varene i avbetalingstiden - Assuranse 

Vanlig under forsendelse (jfr. pkt. 1 og 2) og ellers i hele avbetalingstiden inntil han har oppfylt alle sine forpliktelser etter kontrakten, bærer kjøperen ansvaret for enhver hendelig undergang, beskadigelse eller verdiforringelse av varene, uansett om dette kan tilskrives han selv eller andre. Kjøperen forplikter seg derfor til å holde varene kaskoforsikret i avbetalingstiden. Selgeren eller den som får kontrakten overdratt, har rett til - om han finner det påkrevet - å sørge for tegning av slik assuranse, med adgang til refusjon av assuransepremien hos kjøperen. Selgeren eller den som får kontrakten overdratt, har sikkerhet i polisen for de til enhver tid gjenstående terminer av kontraktbeløpet. 

9. Kjøperens vedlikeholdsplikt - Kjøperen forplikter seg i kontrakttiden å behandle de kjøpte varer med omhu og forsiktighet, og å holde dem forsvarlig ved like. Kjøperen er forpliktet til på forlangende å forevise gjenstandene for kontraktinnehaveren eller dennes fullmektig, som har rett til å besiktige gjenstandene. 

10. Forbud mot salg, utleie og pantsetting - Før kontrakten er oppfylt, må ikke varene uten samtykke fra selgeren eller den som har fått kontrakten overdratt, selges, pantsettes, utlånes eller på noen måte disponeres slik at den kan forringe varenes verdi eller vanskeliggjøre kontraktinnehaverens adgang til å ta dem tilbake. Skjer dette vil straffeansvar bli gjort gjeldende. Hvis arrest, utpantningsforretning e.l. i kontrakttiden søkes avholdt i de kjøpte varer, plikter kjøperen å opplyse om at de er kjøpt på avbetaling, beheftet med salgspant og ennå ikke betalt, samt varsle kontraktinnehaveren straks. Det samme gjelder hvis det kommer på tale å inkorporere de kjøpte varer i fast eiendom e.l. som kan bli gjenstand for tinglyst pantsettelse. 

11. Selgerens rettigheter hvis kjøperen misligholder kontrakten. Hvis denne kontrakt på noe punkt misligholdes av kjøperen, teks. ved at noen termin uteblir, er hele restgjelden forfalt til betaling - under de vilkår som er fastsatt i avbetalingsloven. I så fall kan selgeren, etter eget valg, enten kreve betalt alt sitt tilgodehavende med renter og omkostninger, eller ta varene tilbake - hvis ikke kjøperen gjør opp sitt mellomværende etter de regler som loven fastsetter. Om selgeren går til inndrivelse av restbeløpet, forbeholder han seg like fullt så vel eiendomsretten til de solgte varer, som rett til å ta dem tilbake inntil selgerens hele resttilgodehavende er innbetalt i kontanter. Er varens verdi da lavere enn selgerens fordring iflg. det oppgjør loven foreskriver, kan selgeren innkreve forskjellen. Hvis forbehold som er omhandlet under de alminnelige garantibestemmelser setter maskin eller redskap ut av drift gjennom lengre tid, skal dog selgeren innrømme kjøperen rimelig betalingsutsettelse. 

12. Eventuell tvist som måtte oppstå, avgjøres ved Hedmarken forliksråd.

13. Kontrakten er utstedt i 4 eksemplarer hvorav kjøperen beholder den ene.

Revidert 07.11.2022, v.1.0

bottom of page